INTEGRITETSPOLICY

Inledning

Vi på Unga Lukas vill att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss samt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig, till exempel din mejladress och ditt namn. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. 

Den här integritetspolicyn berör alla kontakter med Unga Lukas; när du besöker vår hemsida eller använder dig av de tjänster som finns på hemsidan, din kontakt med oss genom sociala medier eller andra kanaler där du kontaktar oss. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@sanktlukas.se

Personuppgiftsansvarig

Unga Lukas är en verksamhetsgren inom Förbundet S:t Lukas och det är förbundet (organisationsnummer 802003–4032, Brunnsgatan 26, 2 tr, 111 38, Stockholm) som är personuppgiftsansvarig. Förbundet är en sammanslutning av flera ideella föreningar med samtalsmottagningar och psykosocial verksamhet. Unga Lukas är en nationell psykosocial verksamhet för unga vuxna. Förbundet har ett dataskyddsombud som kan kontaktas på info@sanktlukas.se.  

Insamling av personuppgifter

Inom verksamhetsgrenen Unga Lukas kan vi komma att behandla personuppgifter i arbetet med att bedriva ett forum för psykisk hälsa för dig som är ung. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om samarbetspartners, volontärer, bidragsgivare och andra som kontaktar oss.  

När personuppgifter behandlas och lagras används de enbart för specifikt angivna ändamål och aldrig till något som ligger utanför dessa ändamål.

De personuppgifter som Unga Lukas behandlar kommer oftast direkt från dig själv och samlas in inom följande områden: 

  • När du besöker vår webbplats och godkänner våra cookies. Läs vår cookiepolicy för mer information om vad cookies är och vilken information som kan samlas in genom dem. 
  • När du kontaktar oss via vår chatt, e-post, telefon eller via sociala medier. 
  • När du kontaktar oss som volontär eller har ett uppdrag för oss som volontär. 
  • När du söker jobb hos oss. 
  • När du kontaktar oss som samarbetspartner, bidragsgivare eller av annan anledning. 

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål 

Unga Lukas chatt 

Vårt chattprogram är krypterat, vilket innebär att det som skrivs i chatten är skyddat från obehörig tillgång. I chatten värnar vi om din rätt att vara anonym och vi vill helst inte att du lämnar information som gör att det går att identifiera dig. De personuppgifter som behandlas i chatten är därför de du själv väljer att dela med oss. Denna hantering av personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att hanteringen inte kränker din integritet. Du kan närsomhelst motsätta dig detta. De personuppgifter som framgår i chattloggar kommer vi att avidentifiera inom en månad, för att kunna behålla resten av informationen i tre månader som underlag för kvalitetssäkring, utbildning och opinionsbildning. Syftet med att spara avidentifierat material från chatten är att kunna utveckla och utvärdera verksamheten för att den ska bli ännu bättre och för att vi ska kunna påverka samhället till det bättre utifrån de behov unga generellt beskriver för oss i vår verksamhet. 

Om det är så att du ändå uppger din identitet i chatten och vi tillsammans kommer fram till att din situation är så pass allvarlig att vi behöver anmäla det till socialtjänsten kan vi också behöva behandla dina personuppgifter med ditt samtycke. Vi behandlar dem då så länge vi behöver dem för att göra och följa upp anmälan, därefter raderas de.  

Kontakter via e-post, telefon eller via sociala medier

Du som kontaktar oss i egenskap av stödsökande via sociala medier hänvisas till chatten och ditt meddelande raderas direkt då det lästs och besvarats. Detsamma gäller e-post. 

Du som kontaktar oss i egenskap av samarbetspartner eller annan roll som inte innebär att du vill ha terapeutiskt eller psykologiskt stöd, finns kvar i vår meddelandehistorik så länge vi bedömer att ett samarbete kan vara aktuellt. Detsamma gäller e-post. Vi spelar inte in några telefonsamtal. 

Volontärer

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, när du ansöker om att få arbeta som volontär för Unga Lukas. Personuppgifter vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, språkkunskaper och annan personlig information du lämnar som är av vikt för rekryteringsprocessen. Vi behandlar också uppgifter om arbetslivserfarenhet, nuvarande sysselsättning och att du har åtagit dig att iaktta sekretess.  

Ändamålet med detta är att hantera rekryteringsprocessen (ta emot och granska dina ansökningshandlingar, t.ex. CV och personligt brev, utvärdera din ansökan, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt inhämta referenser i enlighet med överenskommelse oss emellan). 

Rättslig grund för hanteringen är att fullgöra uppdragsavtal med dig och personuppgifterna är nödvändiga för att administrera vår relation med dig som volontär.  

Blir du volontär hos oss sparas uppgifterna från din ansökan tills du har avslutat uppdraget. Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är volontär samt under den tid därefter som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare sparar vi dina personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

Vi behandlar också dina personuppgifter för att skicka information, så länge du är volontär. Du kan dock när som helst avanmäla dig från utskick, varefter dina personuppgifter inte längre kommer att behandlas för det syftet.  

Om du väljer att inte bli volontär kan vi spara din ansökan med ditt samtycke i högst ett år. 

Arbetssökande

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, när du ansöker om att få arbeta för Unga Lukas. Personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress), eventuellt bild- och ljudmaterial, kompetensuppgifter, uppgift om omdöme och uppgift om sociala förhållanden.  

Ändamålet med detta är att hantera rekryteringsprocessen (ta emot och granska dina ansökningshandlingar, t.ex. CV och personligt brev, utvärdera din ansökan, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt inhämta referenser i enlighet med överenskommelse oss emellan). 

Rättslig grund för hanteringen är att den är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas samt för att kunna följa de lagar och regler som gäller oss som din arbetsgivare. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav. 

Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav i händelse av tvist. Detta är då nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser. 

Donatorer

Den som skänker gåvor, sponsorer, månadsgivare och donatorer

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, 

e-postadress, adress, telefonnummer, kommentarer och belopp. Ändamålet med behandlingen är att lämna kvitto för donationen, tacka dig som givare och kunna genomföra intern analys och uppföljning. Rättslig grund för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig som givare samt för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att redovisa vår verksamhet. 

Samarbetspartners och personer som kontaktar oss

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, när du anlitas för att intervjuas, fotografera, skriva artiklar, arbeta som frilans eller konsult, eller kontaktar oss. Personuppgifter vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan personlig information av vikt för uppdraget eller det du kontaktat oss för. Ändamålet med detta är att administrera och hantera uppdrag och att kommunicera med dig. Rättslig grund för behandlingen är berättigat intresse eller uppdragsavtal. Denna hantering gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att hanteringen inte kränker din integritet. Du kan när som helst motsätta dig hanteringen.  

Att följa lagkrav

Vi kan behöva behandla personuppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter som krävs för att uppfylla krav enligt författningar (lagar, förordningar m.m.), domstol eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen. Rättslig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse och uppgifterna lagras utifrån rättsliga krav. 

De som kan ta del av personuppgifterna 

Vi lämnar inte ut personuppgifter i den anonyma chattverksamheten, i undantagsfall om polisen begär in IP-adress.  

De medarbetare på Unga Lukas som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi lämnar inte ut personuppgifter om det inte krävs enligt lag, förordning, författning eller myndighetsbeslut. 

Unga Lukas använder sig också i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för hanteringen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med oss omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Unga Lukas använder exempelvis personuppgiftsbiträden för olika typer av IT-tjänster.  

Unga Lukas strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/ESS. I de särskilda fall som våra leverantörer eller underleverantörer behandlar dina personuppgifter utanför EU/ESS så ska dessa upprätthålla samma skyddsnivå som inom EU/EES. 

Lagring och gallring

Unga Lukas sparar dina personuppgifter endast så lång tid som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för, eller om det krävs enligt lag. Ansökningshandlingar som inte avser personer som har fått tjänsten sparas i två år på grund av diskrimineringslagstiftning. Spontanansökningar som inte avser någon utlyst tjänst gallras omedelbart, alternativt efter att kontakt tagits med den som skickat in ansökan. 

Dina rättigheter

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få information om de personuppgifter som Unga Lukas behandlar om dig samt i vilket syfte detta görs. Du har också rätt att göra en skriftlig begäran och därigenom få tillgång till detta. En sådan begäran måste vara undertecknad av dig personligen och kommer att försändas endast till din folkbokföringsadress.  

Rätt till rättelse, rätt till att bli raderad och rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade av oss, om du upptäcker att dessa på något sätt är felaktiga. Du har vidare rätt att begära att få dina uppgifter begränsade i hur de behandlas hos oss. Om vi inte kan fullfölja din begäran med anledning av legala förpliktelser eller skyldigheter så informerar vi dig om det genom den kontaktväg vi kommunicerat med dig.  

Under vissa förutsättningar har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet eller en rättslig förpliktelse har vi som regel ingen möjlighet att radera uppgifterna. 

Rätt till dataportabilitet 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig, som du har gett till oss inom ramen för ett avtal med oss, eller med ditt samtycke. 

Rätt till invändning

Om vi behandlar dina personuppgifter på grund av att vi har gjort en intresseavvägning och bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse, kan du invända mot behandlingen. Vi gör då en ny intresseavvägning där vi tar hänsyn till dina personliga skäl. 

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter hos Unga Lukas har grundats på att du lämnat samtycke har du alltid rätt att återkalla samtycket. Om ett samtycke återkallas blir inte tidigare samtycken olagliga men uppgifterna kan behöva raderas. 

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål över vår hantering hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet över GDPR. Vi hoppas dock att du hör av dig till oss först om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling, så att vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem och dra lärdom av dem. 

Kontaktinformation till Unga Lukas

Frågor och mer information? 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du önskar utöva dina rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss info@sanktlukas.se. Du kan också kontakta oss genom en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: Unga Lukas/Förbundet S:t Lukas, Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm. 

Förändringar av integritetspolicyn

Vi granskar vår integritetsinformation regelbundet och kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbsida. Denna information uppdaterades senast den 15 mars 2023.